Stadgar

För skoterföreningen Nord

§1

Föreningens namn är Skoterförengen Nord med säte i Gällivare under adress Box 691 97200 Gällivare

§2

Föreningen har att tillvarataga medlemmarnas intressen, att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda myndigheter samt påverka en sund utveckling av skotertrafiken, Föreningen är partipolitiskt obunden

§3

Medlem ska ta hänsyn till renskötsel samt annan näring som har sin uppkomst av naturen

§4

Föreningen hävdar att medlemmen är skyldig att ställa sig gällande lagar och förordningar till efterrättelse och taga största hänsyn till andra människor, deras egendom samt till djur och natur

§5

Medlemskap kan erhållas från varje person som vill följa föreningens stadgar

§6

Medlem erlägger årligen den årsavgift som fastställes vid föregående årsmöte

 

§7

Medlem som bryter mot föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas men äger i sådant fall rätt att vid påföljande medlemsmöte söka ändring i styrelsens beslut

§8

Verksamheten leds av en av årsmötets årligen utsedd styrelsebestående av ledamöter och suppleanter, av vilka ordförande och 2 ledamöter skall vara myndiga. Halva styrelsen är valbar varje år, varav ordförande och kassör dock ej är valbara samma år.

Ordföranden och kassören utses av årsmötet men för övrigt konstituerar styrelsen sig själv vad gäller sekreterare och vice ordförande

Vid årsmötet utses valberedning med en plus 2.

Det åligger styrelsen att verkställa föreningens beslut, att planera och leda verksamheten med den i §2 angivna målsättningen .

Att organisera och stimulera arbetet för vinnande av nya medlemmar samt ha en god medlemskontakt.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande .

Alla val ska ske öppet därest så ej annat bestämmes vid mötet.

Beslut fattas genom enkel majoritet, vid olika röstetal gäller den mening Ordförande bidrar utom vid val då lotten avgör.

§9

Föreningens förvaltning granskas av revisorer som väljes för ett år till ett antal av två.

Revisorer skall vara myndiga

§10

Föreningen tecknas av styrelsen eller de personer styrelsen därtill utser

§11

Varje medlem som erlagt stadgeenlig årsavgift och fyllt 16år äger vid sammanträde en röst

Rösträtt med fullmakt får ej förekomma

§12

Verksamhets och räkenskapsår 1/1 – 31/12

§13

Årsmöte avhåller isamband med verksamhetsårets avslutande dock senast 31/3 på dag och plats styrelsen fastställer, Till årsmötet skall kallas minst 14 dagar före dag före årsmötets avhållande, vid årsmötet skall bland ämnena förekomma

1 Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3 Godkännande av dagordning

4 Val av ordförande sekreterare och referent vid mötet

5 Val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

6 Styrelsens årsberättelse

7 Revisionsberättelse

8 Beslut om arvoden

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10 Av styrelsen framlagda förslag

11 Av medlem framlagt förslag som kommit till styrelsen tillhanda i god tid eller minst 10 dagar före årsmötet

12 Fastställande av årsavgift

13 Val av ordförande och styrelse enligt §8

14 Val av revisorer enligt §9

15 val av valberedning

16 Övriga frågor

§14

Ändrigar av stadgar enligt ovan må förekomma endast på ordinarie årsmöte och förslag skall inkomma till styrelsen minst 10 dagar före dag för årsmöte

För förslagets antagande fodras minst 2/3 av de angivna rösterna

 

§15

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid på styrelsens väckt förslag, som minst 14 dagar före sammanträdet delges medlemmarna

Dyligt besluts giltighet fodras att mins 2/3 av föreningens vid mötets närvarande medlemmar två år i rad biträda förslaget

§16

Händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig intuition som företräder skoterägarens intressen

 

Stadgarna har reviderats på årsmötets beslut 

2/2 1976

30/1 1978

31/3 2022