Årsmöte 2022-03-31

Klubblokalen Gälivare

§1: Årsmötet öppna

Peter Öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 

§2: Fastställande röstlängd

Alla närvarande har betalt medlemsavgift

 

§3: Val av årsmötets ordförande och sekreterare

Benny Kalberg valdes till ordförande och Peter till sekreterare

 

§4: Val av årsmötets protokolljusterare tillika rösträknare

Minette valdes till justerare och rösträknare

 

§5: Fråga om årsmötets utlysning

Enligt stadgar på Hemsida och facebook

 

§6: Faställande av dagordning

Dagordningen godkänders

 

§7: Styrelsens verksamhetsberättelse

Peter läste upp verksamhetsberättelsen för 2021

 

§8: Styrelsens ekonomiska rapport

Peter läste upp den ekonomiska rapporten

§9: Revisorernas berättelse

Beny läste upp revisionsberättelsen

 

§10: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2021

 

§11: Beslut om arvoden

Årsmötet beslutade 0:-

 

§12 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslöt höja årsavgiften med 50:- de nya avgifterna är 200:- för medlem och 300:- för familj

 

§13: Val av ordförande

Peter har ett år kvar

 

§14: Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Kassör Rasmus Forsmark         2år

Ledamot Minette Zedig           2år

Ledamot Andreas Lindberg    2år

Ledamot Johan Mattiasson    1år

Suppleant Lars Hagström        2år

Suppleant Robert Lundberg   1år

 

§15: Val av revisorer

Benny Karlberg

Tommy Westin

 

§16: Val av valberedning

Vakant

 

 

§17: Inkomna motioner

Stadgeändringar

§8: ändras antalet till det årsmötet bestämmer

§9: Ta bort suppleanter

§12 Räkenskapsår 1/1 – 31/12

§13: dock senast 31/3

Revisorerna Benny och Tommy tar fram nya stadgar till nästa årsmöte

 

§18: Övriga frågor

Inga relevanta

 

§19: Mötet avslutas

Peter Tackade för visat intresse och avslutar mötet

 

 

Sekreterare Peter Reinfors                                                              Justerare Minette Zedig

 

……………………………………….                                                                 ………………………………………

 

Mötets ordförande Benny Karlberg

 

………………………………………………….