Jämställdhets- och jämlikhetspolicy för FSF Nord

 

Syftet med detta dokument är att klargöra hur FSF Nord ska verka för att skapa en jämställd och jämlik miljö.

 

Definitioner

Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Jämlikhet innebär att alla människor, oavsett t.ex. social bakgrund, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religiös bakgrund, funktionshinder och politiska åsikter, skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet.

En händelse eller miljö är att betrakta som kränkande ifall någon uppfattar den som sådan.

 

Riktlinjer för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet

 

Mål

Ingen medlem i FSF Nord ska särbehandlas eller värderas annorlunda på grund

av t.ex. kön, ålder, sexuell orientering, ideologi, etnicitet eller funktionshinder.

Ingen medlem i FSF Nord ska kategoriskt förutsättas tillhöra och behandlas

utifrån exempelvis en bestämd etnisk, social, sexuell eller ideologisk grupp.

Alla medlemmar i FSF Nord ska veta sina rättigheter och skyldigheter gällande

olika slags trakasserier och diskriminering.

Alla medlemmar i FSF Nord ska veta vart de kan vända sig vid sexuella

trakasserier eller annan kränkande behandling.

Alla medlemmar i FSF Nord ska veta vem som är jämlikhets- jämställdhetsansvarig samt hur de kan vara med och arbeta för att föreningen ska bli mer jämställd och jämlik.

Alla förtroendevalda i FSF Nord ska under det år de är förtroendevalda informeras om jämställdhet och jämlikhet.

 

Hur ska målen uppnås?

FSF Nord ska verka för att medvetandegöra olika former av maktstrukturer och de ojämna förhållanden som präglar dagens samhälle och som avspeglas i FSF Nord i t.ex. normer och attityder.

FSF Nord ska aktivt förhindra alla sorters diskriminering och ge stöd och hjälp

åt dem som utsatts för kränkande behandling.

FSF Nord ska vara öppen och icke exkluderande. Det ska vara lätt för alla,

oavsett grupptillhörighet, att få sin röst hörd.

FSF Nord ska genomsyras av många olika synsätt och intern kritik. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ska finnas i alla delar av föreningens

verksamhet.

FSF Nord ska aktivt arbeta för att skapa en miljö och situation som är anpassad för alla dess medlemmar.

Policyn antagen av FSF Nords styrelsemöte 2014-02-27

Etik och Moral Policy för Fritid och skoterföreningen Nord
Inledning
Vad är etik? Och vad är moral?
I vardagligt tal flyter begreppen ihop. Moral betecknas oftast som det omedvetna, värderingar som
ligger tillgrund för vårt faktiska handlande, medan etik är den intellektuella överbyggnaden. Etik är
alltså medvetengjord moral. Man kan säga att alla har en moral, men att etik är något som
personer och organisationer utvecklar.
De som är stolta över sin organisation och vad den uträttar är mer benägna att vidmakthålla en
god moral. Individen ska respekteras, alla ska behandlas lika, vi bör göra gott mot varandra, vi har
en plikt att inte skada varandra. Dessa etiska principer är så allmänna och kan utgöra en bas för
vidare diskussioner.
Att bygga upp förtroende tar lång tid och är ett resultat av många timmars slit av hängivna
klubbmedlemar. Men att riva ner det kan vara gjort i en handvändning. Ett stöd i moraliska känsliga
ärenden kan vara följande kontrollfrågor
Är det korrekt? Kommer mitt handlande bryta mot klubbens regler, mot god affärssed, mot
klubbens policy eller liknande? Är det rimligt? Finns det balans och renhårighet mellan de
inblandade parterna? Tål det att publiceras? Tål det att granskas? Hur skulle det vara att läsa om
det här i tidningen? Hur kommer jag att känna mig? Kan jag stå för det här i morgon och i
framtiden?
Att förvalta klubbens etik är allas ansvar, medlemmar, styrelsen, förtroendevalda, funktionärer,
förare. Alla som uppbär ett medlemskap eller representerar Fritids och skoterföreningen Nord.
Hederlighet
Vår etik kan sammanfattas tydligast med begreppet hederlighet. Det innebär att vi har tydliga
regler och villkor. Och det tillämpas i hela klubben både sportsligt och inom affärer.
Respekt
Alla medlemmar behandlas lika med rättvisa och respekt, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung,
sexuell läggning, handikapp, politisk åsikt eller ställning inom klubben.
Alla är lika värda. Allas synpunkter och åsikter respekteras. Vi arbetar för allas inflytande och
delaktighet. Vi arbetar för jämställdhet i klubben, i styrelser, utskott och kommittéer samt övrig
verksamhet, både vad gäller kön och en bred åldersstruktur.
Professionalism
Vi utgår från att alla i klubben är bra på det de gör. Med den utgångspunkten blir det naturligt att
visa samma respekt och ge varandra samma bemötande som en själv förväntar sig. Vi arbetar i
god demokrakisk ordning och verkar för att genomföra beslut även om jag personligen
argumenterade för något annat. Det bästa bidraget vi kan ge klubben och alla medlemmar är en
positiv utveckling och att vi sköter vår verksamhet professionellt och öppet.
Integritet
Vi är en demokratisk organisation med tydliga beslutsstrukturer, där det finns stora möjligheter att
påverka. Efter ett beslut försöker vi så effektivt som möjligt förverkliga beslutet även om det inte
var det som vi/jag argumenterade för.
Vi låter inte vårt handlande påverkas för att få egna fördelar eller undvika obehag.
Integritet är också att kunna stå emot påtryckningar oavsett var de kommer ifrån.
Lojalitet
Vi som är med i Fritid och skoterföreningen Nord respekterar det demokratiska systemet. Utåt är vi
lojala med samtliga medlemmar dvs. klubben. Vi talar inte illa om varandra och vår verksamhet. Vi
skyller inte på enskilda medlemmar eller utskott/kommittéer inför utomstående. Vi för en öppen och
uppriktig dialog inom klubben och har ett uppriktigt handlande. Jag respekterar min klubb, mitt
distrikt, mitt förbund, jag framför mina åsikter på ett sådant sätt så det inte skadar vårt förtroende
utåt.
Vänlighet
Vi försöker möta alla medlemmar, samarbetspartners, sponsorer, funktionärer, förare,
styrelsemedlemmar mm så som vi själva skulle vilja bli bemötta i alla situationer, både i med- och
motvind. Vi respekterar alltid varandra, våra motståndare, funktionärer, tekniker, domare,
tävlingsledare, team- kamrater, genom att uppträda korrekt och sportsligt. Vi avhåller oss från alla
former av kränkande tal och handlingar
Relationer
Vi har alla samma intresse inom klubben och många hittar sin livskamrat här.
Vi ser alla till att förebygga och förhindra att någon utsätts för sexuella trakasserier, diskriminering
eller annat olämpligt uppförande. Kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade för den som
bli utsatt.
Civilkurage
Etik är ett individuellt ansvar för det gemensammas bästa. Tycker du att någon inom klubben
agerar oetiskt är det av vikt att du tar upp det. Det kräver mod och integritet att säga ifrån. Gör du
inte det är du en del i skulden.
Vi kommer alla att fortsätta gör misstag men skillnaden är om vi gör det för att gagna oss själva
och misskreditera någon annan eller om det bara var ett misstag.
Varje medlem har ett eget ansvar mot alla form av fusk och doping. Varje förare och funktionär har
ett personligt ansvar att vara insatt i gällande reglemente för sin sportgren samt regler mot doping
och att dessa följs.
Handlingsplan
Kränkande behandling och fusk på tävling eller träning ska alltid anmälas. Det ska ske till
tävlingsledaren/domaren och som vid allvarligare fall anmäler till förbundsbestraffning.
Vi har alla ett intresse av ett sportsligt uppträdande och det bästa är att lösa alla konflikter på plats.

Alkohol & drogpolicy för Fritids och
skoterföreningen nord
Fritids och skoterföreningen nord är uppbyggd och drivs till 100% av ideellt arbete. För oss är
det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn
och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och
ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete
är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer
och stöd för föreningens medlemmar och ledare. Med anledning av detta har styrelsen här
antagit följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning
samt narkotika.
Tobak
Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18
år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till
träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra
ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt: Samtal med berörd och kontakt
med föräldrarna.
Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och
att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi
upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.
Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.
Alkohol
Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang
och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter EJ att våra ungdomar under 18 år dricker
alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande
sätt: Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna. Vid misstanke om problem tar vi
kontakt med sociala och myndigheter.
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Dopning och narkotika
Allt bruk och hantering av dopningspreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag.
Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar
hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt: Enskilt samtal
med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år. Kontakt med sociala
myndigheter och/eller polis. Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående
åtgärder.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett
stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

FSF Nords miljöpolicy

Verksamheten
FSF Nords verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett
långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt
medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.
FSF Nord, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svemos miljöpolicy och FSF Nords
egen miljöpolicy samt att sprida kännedom om dessa.
FSF Nords utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att
 vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
 använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
 anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även
kan bedrivas i samhällsnära områden
 alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
 handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra
vätskor liksom batterier och uttjänta delar
 efter träning & tävling skall förare i största möjliga mån själv transportera bort
egna sopor och förbrukat material och i sista hand lämna detta på anvisad plats
 förebygga miljöolyckor
FSF Nord förbinder sig att
på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon.
 genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare,
funktionärer och övriga medverkande
 aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för sportens
utövare samt delta i samhällets miljödebatt
 vid alla inköp av varor och tjänster lägga stor vikt vid miljöaspekten